Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement FBS

Vastgesteld op 27 augustus 2018.

Dit document dient als huishoudelijk reglement van Studievereniging FBS, behorende

bij de statuten van de vereniging zoals vastgesteld op 12 juli 2018.

 • Algemene bepalingen

 1. De in deze reglementen opgenomen bepalingen gelden voor alle leden en voor zover van toepassing voor belanghebbenden van de vereniging. Daarnaast zijn deze bepalingen van toepassing op eenieder die gebruik maakt van de faciliteiten die de vereniging biedt.
 2. De bepalingen in dit reglement vinden hun oorsprong in de statuten. Daar

waar deze mogelijk in strijd zijn met de laatstgenoemde, dient de desbetreffende

bepaling in dit huishoudelijk reglement herzien te worden en geldt de bepaling

uit de statuten. De statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging

liggen bij de voorzitter voor ieder lid ter inzage.

 1. In die gevallen, waarin de reglementen, noch de statuten, noch de wet voorziet,

beslist het bestuur.

 • Leden

 1. De lidmaatschapsbijdrage van de leden wordt aan het begin van ieder verenigingsjaar

automatisch geïncasseerd. De vastgestelde jaarlijkse contributie

bedraagt €10,-.

 1. Alle personen die de studie Facility Management aan de Hogeschool Saxion

mogen lid worden van de vereniging.

 1. Alle leden dienen zelf wijzigingen door te geven m.b.t. gevraagde gegevens, opdat deze actueel en juist zijn.
 1. Ieder lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de geldende regels, vastgesteld

binnen de statuten en het huishoudelijk reglement.

 1. Bij voortijdige beëindiging van het lidmaatschap wordt in principe geen restitutie

verleend. Het bestuur beslist hierover.

 • Donateurs

 1. Donateurs zijn rechtspersonen die een donatie schenken aan

studievereniging FBS zonder daar iets voor terug te krijgen.

 1. Het bestuur heeft het recht de donateurs voor enkele, door FBS georganiseerde

activiteiten, uit te nodigen.

 1. Donateurs hebben niet de voordelen van het lidmaatschap die reguliere leden wel hebben.

 • Bestuur

 1. Het bestuur dient te handelen in het belang van de vereniging.
 2. Het bestuur dient erop toe te zien dat de statuten en reglementen worden

nageleefd.

 1. Het bestuur is belast met de uitvoering van de besluiten genomen in de Algemene

ledenvergadering.

 1. Het bestuur onderhoudt de contacten met andere verenigingen.
 1. Het bestuur draagt zorg voor de promotie van de vereniging.
 1. Het bestuur dient aan het begin van zijn bestuursperiode een jaarplanning met begroting te laten goedkeuren door de Algemene Vergadering. Het bestuur dient zich dan ook zo goed mogelijk aan dit beleidsplan te houden tenzij er noodzaak bestaat hiervan af te wijken.
 1. Het bestuur dient de documenten die aan bod komen tijdens een Algemene

Ledenvergadering ten minste zeven dagen vóór de Algemene Ledenvergadering

ter inzage beschikbaar te stellen aan de leden.

 1. Het bestuur dient na een Algemene Ledenvergadering behandelde moties op te

nemen in het Reglement moties en aangenomen moties te handhaven.

 • Documentatiecontrole door oud-bestuursleden

 1. Het bestuur houdt een actuele lijst bij van de oud-bestuurders van de vereniging

welke hebben aangegeven beschikbaar te zijn voor het vervullen van een

adviesrol richting het bestuur.

 1. Het bestuur stuurt tenminste 2 weken voor het plaatsvinden van de reguliere

Algemene Ledenvergadering(en) alle relevante documenten voor de Algemene

Ledenvergadering aan de bedoelde oud-bestuurders.

 • Bestuursvergaderingen – besluitvorming

 1. De voorlopige agenda voor de komende bestuursvergadering dient ten minste

een dag van tevoren bekend gemaakt te worden bij alle bestuursleden.

 1. Minimaal eenmaal per maand zal een bestuursvergadering plaats moeten vinden.
 1. Al het besprokene op de bestuursvergadering is in vertrouwelijk. De

aanwezigen op de bestuursvergadering dienen dit vertrouwelijke karakter te

waarborgen.

 1. Van het verhandelde in iedere algemene bestuursvergadering worden notulen

opgemaakt. De notulen zijn niet openbaar voor leden.

 1. De bestuursvergadering wordt geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig

is, voorziet de vergadering hierin zelf.

 1. De voorzitter dient alle voorstellen ter stemming te brengen. Hij heeft echter

de bevoegdheid, slechts in het belang van de vereniging, de stemming over een

bepaald voorstel maximaal één vergadering uit te stellen.

 1. Bij gelijkheid van aantal stemmen heeft de voorzitter de doorslaggevende stem.

 • Commissies – m.u.v. de kascommissie

 1. Het bestuur kan voor de uitvoer van haar taken commissies aanstellen.
 2. Commissies bestaan uit leden van de vereniging met een voorzitter,
 3. Commissies zijn verantwoordelijk met het organiseren van activiteiten voor de vereniging.
 4. Voor rechtshandelingen aangegaan door commissies is het bestuur slechts dan

verantwoordelijk indien deze zijn voorafgegaan door schriftelijke toestemming

van het bestuur.

 1. Commissies kunnen zelf subsidies of sponsorgelden aanvragen. Dit dient echter

altijd in overleg met het bestuur te gebeuren. Dit mag schriftelijk gebeuren.

 1. Commissies dienen een draaiboek bij te houden en een verslag op te stellen van

alle georganiseerde evenementen.

 1. Commissies dienen notulen op te stellen van iedere vergadering en die aan het

bestuur te overhandigen.

 1. Uitgaven gedaan ten behoeve van de vereniging kunnen bij het bestuur worden

gedeclareerd, waarbij de honorering ter beoordeling aan het bestuur is.

 1. Commissies dienen minimaal maandelijks bij een te komen.
 1. Al het besprokene op de bestuursvergadering is vertrouwelijk. De

aanwezigen op de commissievergadering dienen dit vertrouwelijke karakter te

waarborgen.

 • Wijzigingen

 1. Het Huishoudelijk Reglement kan alleen op een Algemene Ledenvergadering

gewijzigd worden, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging

van het Huishoudelijk Reglement zal worden voorgesteld.

 1. Wijzigingen kunnen plaatsvinden als, van de geldige stemmen, de meerderheid heeft de macht heeft.